Monday, October 24, 2011

áááá¾ááá¶áâáá¾âááááâáááááâáá¼ááááá áâáááâáá¶áâáááâááááâ


áž"ៅពេល​ដែល​ឈាáž"​ចូល​វ័! យ​ចំណាស់ រាងកាយ​ក៏​ចាáž"់ផáŸ'ដើម​មាáž"​ការáž"áŸ'រែáž"áŸ'រួល​ជាខáŸ'លាំង áŸ" រាងកាយ​មិáž"​គáŸ'រាáž"់តែ​មិáž"​លូតលាស់​áž"៉ុណáŸ'ណោះ​áž'េ áž"៉ុáž"áŸ'ដែ​ថែមáž'ាំង​ចុះ​áž'áŸ'រុឌáž'áŸ'រោម កមáŸ'លាំងក៉ហែងក៏​ថយ មិáž"​ចំពោះតែ​រាងកាយ​áž'េ áž•áŸ'លូវចិតáŸ'ត​ក៏​មាáž"​ការáž"áŸ'រែáž"áŸ'រួល​ដូចគáŸ'áž"ា​ដែរ ហើយ​ជាពិសេស​áž"ោះ​គឺ​áž"ញáŸ'ហា​ផáŸ'លូវភេáž' áŸ" ចំពោះ​មáž"ុសáŸ'ស​វ័យ​ចំណាស់​ដរាáž"ណា​អáŸ'áž"ក áž"ិង​ដៃគូ​រáž"ស់​អáŸ'áž"ក​áž"ៅ​តែ​មាáž"​តមáŸ'រូវការ​ផáŸ'លូវភេáž'​áž"áŸ! „ះ អាយុ​ពុំមែáž"​ជា​áž"ញáŸ'áž ! ា​ហ˜áž€â€‹áž"áž„áŸ'អាក់​ដំណើរកា​រសិច​រáž"ស់​អáŸ'áž"ក​ឡើយ ៕
៙ ថែáž'ាំ​រាងកាយ​
ដំáž"ូង​ឡើយ​តáŸ'រូវ​áž'áž'ួលសáŸ'គាល់ថា ‹​ខáŸ'លួáž"​ចាស់​ហើយ ការចុះ​ខáŸ'សោយ​វា​ជា​រឿង​áž'មáŸ'មតា​› រួច​áž"ែរ​តáŸ'ážšáž¡áž"់​មក​មើល​ថា តើ​សភាព​រាងកាយ​រáž"ស់​យើង យ៉ាងម៉េច​ដែរ​កáŸ'áž"ុង​ខណៈ​áž"េះ​? áž"៉ុáž"áŸ'ដែ​ការáž"៉ាáž"់សáŸ'មាáž"​ដោយ​ខáŸ'លួáž"ឯង វា​មិáž"​អាច​តáŸ'រូវ​áž'ាំងអស់​áž"ោះ​áž'េ ដូចáŸ'áž"េះ​យក​លáŸ'អ​គួរតែ​រក​ឱកាស​áž'ៅ​ពិáž"ិតáŸ'យ​សុខភាព​áž"áŸ'រចាំឆáŸ'áž"ាáŸ! †â€‹áž›áŸ'អ​ជាង ពី​ពáŸ'រោះ​កáŸ'áž"ុង​វ័យ​áž"ីមួយៗ គឺ​មាáž"​ជំងឺ​តមáŸ'កាត់​ខាង​រាងកាយ ដែល​គួរតែ​áž"áŸ'រុងáž"áŸ'រយ័តáŸ'áž"​ខុសៗ​គáŸ'áž"ា ហើយ​មាáž"​ជំងឺ​ជា​ចáŸ'ážšáž¾áž"​ដែល​ជា​ជំងឺ​កាច​សាហាវ áž"៉ុáž"áŸ'ដែ​យើង​អាច​ពិáž"ិតáŸ'យ​រកឃើញ áž"ិង​រក​ដំណោះសáŸ'រាយ​áž"ាáž"​ដូច​ជា​រោគ​សáŸ'áž'ះ​សរសៃឈាម áž"ិង​រក​ដំណោះសáŸ'រាយ​áž"ាáž"​ដូច​ជា រោគ​សáŸ'áž'ះ​សរសៃឈាម ឬ​កូ​ឡេ​សáŸ'ដេ​រ៉ូល​ខáŸ'ពស់​ដែល​áž"ញáŸ'ហា​áž'ាំងáž"េះ áž"áŸ'រសិáž"áž"ើ​យើង​áž"ណáŸ'ដែតáž"ណáŸ'ដោយ​áž'áž! »áž€â€‹áž™áž¼ážš áž"ឹង​áž"áž„áŸ'ក​ឲáŸ'យ​អវ! យវ០ˆâ€‹áž•áŸ'សេងៗ​ចុះខáŸ'សោយ​áž'ៅមុáž"​កំណត់ áŸ" ដូចáŸ'áž"េះ​គួរតែ​ការពារ áž"ិង​ពáŸ'យាáž"ាល​ឲáŸ'áž™áž"ាáž"​ពី​ដើមáž'ី ដើមáŸ'áž"ីឲáŸ'យ​áž'áž'ួល​áž"ាáž"សេច​កáŸ'ដី​សុខ​ជាមួយ áž"ឹង​ដំណើរកា​រលើ​គáŸ'រែ​ដូចដែល​ចិតáŸ'ត​áž"áŸ'រាថáŸ'áž"ា​áž"ាáž"​យូរអងáŸ'វែង áŸ"​
៙ ážšáž"áž"​អាហារ​
ការ​áž'áž'ួលáž'ាáž"​ឲáŸ'áž™áž"ាáž"​តáŸ'រឹមតáŸ'រូវ áž"ិង​សមលáŸ'មម​ចំពោះ​រាងកាយ ក៏​ជា​áž"áž…áŸ'ច័យ​សំខាáž"់​áž"ំផុត​មួយ​ផងដែរ áŸ" យើង​អាច​សងáŸ'កេតឃើញ​ភាពáž"áŸ'រែáž"áŸ'រួល​រáž"ស់​រាងកាយ កáŸ'áž"ុងអំឡុងá! ž–េល​ឈាáž"​ចូល​វ័យ​ចំណាស់ ដូចជា​ពី​មុáž"​áž'áŸ'លាáž"់​áž'áž'ួលáž'ាáž"​អáŸ'វី​ក៏​មិáž"​áž'ា​ត់ ជាពិសេស​អាហារ​ដែល​សមáŸ'áž"ូរ​áž'ៅ​ដោយ​ជា​តិខáŸ'លាញ់ សáŸ'ករ អំáž"áž·áž› áž"ិង​មáŸ'សៅ គឺ​សុáž'áŸ'áž'តែ​ជា​សមាសáž'ាតុ ដែល​áž'áŸ'វើឲáŸ'យ​អាហា​រមាáž"​រសជាតិ​ឆáŸ'ងាញ់ áž"៉ុáž"áŸ'ដែ​មិáž"​សូវ​លáŸ'អ​ចំពោះ​សុខភាព áŸ" áž"ញáŸ'ហា​áž'ាំងáž"េះ​ដោយសារ​តែ​ពេល​ដែល​យើង​សáŸ'ថិតកáŸ'áž"ុង​វ័យ​កំលោះ​កáŸ'រមុំ រាងកាយ​រáž"ស់​យើង​áž"ៅ​អាច​ដុត​áž"ំផáŸ'លាញ​ថាមពល​លáŸ'អ áž"áŸ! ‰áž»áž"áŸ'ដែ​លុះដល់​អាយុ​កាá! ž"់ត ែចáŸ'ážšáž¾áž" រាងកាយ​ក៏​ចាáž"់ផáŸ'ដើម​áž"áŸ'រែ​សភាព ជាឃáŸ'លាំង​សáŸ'តុក​អាហារ​សល់​ពី​áž"áŸ'ážšáž¾ ដោយ​មិáž"​ដឹង​ខáŸ'លួáž" ដែល​កតáŸ'តា​áž"េះ​វា​ជះឥáž'áŸ'áž'ិពល​ចំពោះ​សុខភាព​ផáŸ'លូវភេáž'​ជាខáŸ'លាំង ដូចជា áž"áŸ'រសិáž"áž"ើ​កើត​សរសៃឈាម​ចុះខáŸ'សោយ គឺ​áž'áŸ'វើឲáŸ'យ​មិáž"​ឡើង​អវយវ​ភេáž'​រឹង​សមáŸ'រាáž"់​áž"ុរស ឬ​áž'áŸ'វើ​ឲáŸ'យ​ឆាáž"់​ហេ​វ​ហត់​រហូត​áž'ាល់តែ​អស់កមáŸ'លាំង​ក៏មាáž"​ដែរ áŸ" យើង​អាច​សុំ​ការណែáž"ាំ​ពី​កáŸ'រុម​អáŸ'áž"កជំáž"ាញ​ខាង​ចំណីអá! ž¶áž áž¶ážš ឬ​រក​សៀវភៅ​áž'ាក់áž'ង​áž"ឹង​ការ​áž'áž'ួលáž'ាáž"​អាហារ​មក​អាáž"​áž"áž"áŸ'ថែម ដើមáŸ'áž"ី​áž"áž„áŸ'កើáž"​ចំណេះដឹង​ក៏​ជា​ការលáŸ'អ áŸ"​
៙ ហាត់áž"áŸ'រាណ​
ការ​ហាត់áž"áŸ'រាណ​តáŸ'រូវ​ឈរលើ​មូលដáŸ'ឋាáž"​ភាពរឹងមាំ áž"ៃ​រាងកាយ​ជា​គោល ពោល​គឺ​មិáž"​áž'áŸ'វើឲáŸ'យ​គាត់​ឈឺ​ជងáŸ'គង់ ហើយ​áž'áž'ួលáž'ាáž"​áž"ាáž"​សមáŸ'រាáž"áŸ'ត​លក់​សáŸ'រួល មាáž"​ការចងចាំ​លáŸ'អ áŸ" áž"áŸ'រសិáž"áž"ើ​រាងកាយ​áž"ៅ​áž'មáŸ'មតា ក៏​អាច​ហាត់​áž"ាáž"​គáŸ'មាáž"​áž"ញáŸ'ហា​áž'េ áž"៉ុáž"áŸ'ដែ​áž"áŸ'រសិáž"áž"ើ​មáž! ¶áž"​អáŸ'វី​ខុស​áž"áŸ'រកáŸ'រតី áž‚! ឺ​ហáŸ'រូវ​áž'ៅ​ជួáž"​គáŸ'រូពេáž'áŸ'យ​ជាáž"áž"áŸ'áž'ាáž"់ áŸ"​
៙ ថែáž'ាំ​ផáŸ'លូវ​ចិតáŸ'ត​
áž"ញáŸ'ហា​ផáŸ'លូវចិតáŸ'ត​áž"េះ​រាáž"់​ថា ជា​រឿង​ដ៏​សំខាáž"់​áž"ំផុត​មួយ ដែល​ជួយ​ឲáŸ'យ​ជីវិត​ផáŸ'លូវភេáž'​រáž"ស់​អáŸ'áž"ក​áž"ាáž"​គង់វងáŸ'ស​យូរអងáŸ'វែង ឬ​ឆាáž"់​ចុះខáŸ'សោយ​កáŸ'áž"ុង​áž"ណáŸ'ដា​áž"ញáŸ'ហា​ការចុះ​ខáŸ'សោយ​សមតáŸ'ថភាព​ផáŸ'លូវភេáž' ដែល​គេ​ជួáž"áž"áŸ'ážšáž'ះ មិáž"​ចំពោះ​ថា ជា​áž"ញáŸ'ហា​ការមិáž"​ឡើង​រឹង​ចំពោះ​áž"ុរស ឬ​ការ​គáŸ'មាáž"​អារមáŸ'មណ៍​ផáŸ'លូវភេáž'​áž'ាំá! ž„áž"áŸ'រុស​áž'ាំងសáŸ'រី ពេល​ខáŸ'លះ​វា​កើត​ពី​មូលហេតុ​ខាង​ផូវ​ចិតáŸ'ត ដូចជា ភាព​តាáž"តឹង​កáŸ'áž"ុង​អារមáŸ'មណ៍ កáŸ'ដីកងáŸ'វល់​រឿង​ផáŸ'សេងៗ​ជាដើម សុáž'áŸ'áž'តែ​ជា​ដើមហេតុ​ដែល​áž'áŸ'វើឲáŸ'យ​មិáž"​មាáž"​អារមáŸ'មណ៍​ផáŸ'លូវភេáž' áŸ"​
៙ ភាព​áž'ុញáž'áŸ'រាáž"់​
ភាព​áž'ុញáž'áŸ'រាáž"់​ជា​រឿង ដែល​អាច​កើតមាáž"​ចំពោះ​មáž"ុសáŸ'ស​គáŸ'ážšáž"់គáŸ'áž"ា មិáž"​ចំពោះ​ថា​កáŸ'មេង ឬ​ចាស់​áž'េ áŸ" áž"៉ុáž"áŸ'ដែ​គេ​អាច​ចោáž'​ជា​សំáž"ួរ​ថា តើ​ភាព​áž'ុញáž'áŸ'រាáž"់​វា​អá! ž¶áž…​កáŸ'លាយជា​áž"ញáŸ'ហា​ខាង​! áž•áŸ'áž ›áž¼ážœáž—េáž'​យ៉ាងដូចមáŸ'ដេច ? រឿង​ផáŸ'លូវភេáž'​áž"េះ វា​មិáž"​ខុស​អáŸ'វី​ពី​ការ​áž'áž'ួលáž'ាáž"​áž"ាយ​ឡើយ ដែល​ថáŸ'ងៃ​ខáŸ'លះ​យើង​ចង់​áž'áž'ួលáž'ាáž"​áž"ាយ​áž"ៅ​ផáŸ'áž'ះ áž"៉ុáž"áŸ'ដែ​ពេលខáŸ'លះ​យើង​ក៏​ចង់​ចេញáž'ៅ​áž'áž'ួលáž'ាáž"​អាហារ​áž"áŸ'លែក ថáŸ'មី​áž"áŸ'លែក​មាត់ ឬ​áž'ៅ​áž'áž'ួលáž'ាáž"​áž"ៅ​ហាង​ដែល​មាáž"​áž"រិយាកាស​លáŸ'អ រ៉ូមែ​áž"áž'ិ​កកáŸ'រៅ​ផáŸ'áž'ះ​ខáŸ'លះ​ដែរ áŸ" យ៉ាងណាមិញ រឿង​áž"ញáŸ'ហា​ផáŸ'លូវភេáž'​ក៏​វា​មិáž"​ខុស​គáŸ'áž"ា​áž"៉ុáž"áŸ'មាáž"​ដែរ ពោល​គឺ​áž"áŸ'រសិáž"áž"ើ​! ដំណើរការ​ផáŸ'លូវភេáž'​áž"áŸ'ážšáž–áŸ'រឹតáŸ'តáž'ៅ áž"ៅ​តែ​កáŸ'áž"ុង​áž"áž"áŸ'áž'áž"់ដេក​áž"ៅផáŸ'áž'ះ លើ​គáŸ'រែ​ដដែលៗ áž"រិយាកាស​ដដែលៗ​áž"ោះ ភាព​រំភើáž"អារមáŸ'មណ៍រ​មែ​ង​សាáž"​គáŸ'មាáž"​រសជាតិ កáŸ'លាយជា​រឿង​áž'ុញáž'áŸ'រាáž"់​ចំពោះ​áž"ញáŸ'ហា​លើ​គáŸ'រែ áŸ" ដូចáŸ'áž"េះ​អáŸ'áž"ក​ដែល​មាáž"​áž"ញáŸ'ហា​ចុះខáŸ'សោយ​សមតáŸ'ថភាព​ផáŸ'លូវភេáž' តáŸ'រូវ​ចេះ​ផáŸ'លាស់áž"áŸ'ដូរ​áž'ីកáž"áŸ'លែង​ខáŸ'លះ​ផង áž"៉ុáž"áŸ'ដែ​មិáž"​តáŸ'រូវ​áž"áŸ'ដូរ​ដៃគូ​áž"ោះáž'េ áž•áŸ'លាស់áž"áŸ'តូរ​តáŸ'រឹមតែ​áž"រិយាកាស​áž'! ីកáž"áŸ'លែង​áž"ាáž"​ហើយ ៕
!
To download the áááá¾ááá¶áâáá¾âááááâáááááâáá¼ááááá áâáááâáá¶áâáááâááááâ just Right Click on the image and click "Save As". You can use the HD backgrounds theme for desktop and laptop wallpaper,website backgrounds wallpaper,PowerPoint backgrounds wallpaper and lots more.