Monday, October 24, 2011

áááá¾ááá¶áâáá¾âááááâáááááâáá¼ááááá áâáááâáá¶áâáááâááááâ


áž"ៅពេល​ដែល​ឈាáž"​ចូល​វ័! យ​ចំណាស់ រាងកាយ​ក៏​ចាáž"់ផáŸ'ដើម​មាáž"​ការáž"áŸ'រែáž"áŸ'រួល​ជាខáŸ'លាំង áŸ" រាងកាយ​មិáž"​គáŸ'រាáž"់តែ​មិáž"​លូតលាស់​áž"៉ុណáŸ'ណោះ​áž'េ áž"៉ុáž"áŸ'ដែ​ថែមáž'ាំង​ចុះ​áž'áŸ'រុឌáž'áŸ'រោម កមáŸ'លាំងក៉ហែងក៏​ថយ មិáž"​ចំពោះតែ​រាងកាយ​áž'េ áž•áŸ'លូវចិតáŸ'ត​ក៏​មាáž"​ការáž"áŸ'រែáž"áŸ'រួល​ដូចគáŸ'áž"ា​ដែរ ហើយ​ជាពិសេស​áž"ោះ​គឺ​áž"ញáŸ'ហា​ផáŸ'លូវភេáž' áŸ" ចំពោះ​មáž"ុសáŸ'ស​វ័យ​ចំណាស់​ដរាáž"ណា​អáŸ'áž"ក áž"ិង​ដៃគូ​រáž"ស់​អáŸ'áž"ក​áž"ៅ​តែ​មាáž"​តមáŸ'រូវការ​ផáŸ'លូវភេáž'​áž"áŸ! „ះ អាយុ​ពុំមែáž"​ជា​áž"ញáŸ'áž ! ា​ហ˜áž€â€‹áž"áž„áŸ'អាក់​ដំណើរកា​រសិច​រáž"ស់​អáŸ'áž"ក​ឡើយ ៕
៙ ថែáž'ាំ​រាងកាយ​
ដំáž"ូង​ឡើយ​តáŸ'រូវ​áž'áž'ួលសáŸ'គាល់ថា ‹​ខáŸ'លួáž"​ចាស់​ហើយ ការចុះ​ខáŸ'សោយ​វា​ជា​រឿង​áž'មáŸ'មតា​› រួច​áž"ែរ​តáŸ'ážšáž¡áž"់​មក​មើល​ថា តើ​សភាព​រាងកាយ​រáž"ស់​យើង យ៉ាងម៉េច​ដែរ​កáŸ'áž"ុង​ខណៈ​áž"េះ​? áž"៉ុáž"áŸ'ដែ​ការáž"៉ាáž"់សáŸ'មាáž"​ដោយ​ខáŸ'លួáž"ឯង វា​មិáž"​អាច​តáŸ'រូវ​áž'ាំងអស់​áž"ោះ​áž'េ ដូចáŸ'áž"េះ​យក​លáŸ'អ​គួរតែ​រក​ឱកាស​áž'ៅ​ពិáž"ិតáŸ'យ​សុខភាព​áž"áŸ'រចាំឆáŸ'áž"ាáŸ! †â€‹áž›áŸ'អ​ជាង ពី​ពáŸ'រោះ​កáŸ'áž"ុង​វ័យ​áž"ីមួយៗ គឺ​មាáž"​ជំងឺ​តមáŸ'កាត់​ខាង​រាងកាយ ដែល​គួរតែ​áž"áŸ'រុងáž"áŸ'រយ័តáŸ'áž"​ខុសៗ​គáŸ'áž"ា ហើយ​មាáž"​ជំងឺ​ជា​ចáŸ'ážšáž¾áž"​ដែល​ជា​ជំងឺ​កាច​សាហាវ áž"៉ុáž"áŸ'ដែ​យើង​អាច​ពិáž"ិតáŸ'យ​រកឃើញ áž"ិង​រក​ដំណោះសáŸ'រាយ​áž"ាáž"​ដូច​ជា​រោគ​សáŸ'áž'ះ​សរសៃឈាម áž"ិង​រក​ដំណោះសáŸ'រាយ​áž"ាáž"​ដូច​ជា រោគ​សáŸ'áž'ះ​សរសៃឈាម ឬ​កូ​ឡេ​សáŸ'ដេ​រ៉ូល​ខáŸ'ពស់​ដែល​áž"ញáŸ'ហា​áž'ាំងáž"េះ áž"áŸ'រសិáž"áž"ើ​យើង​áž"ណáŸ'ដែតáž"ណáŸ'ដោយ​áž'áž! »áž€â€‹áž™áž¼ážš áž"ឹង​áž"áž„áŸ'ក​ឲáŸ'យ​អវ! យវ០ˆâ€‹áž•áŸ'សេងៗ​ចុះខáŸ'សោយ​áž'ៅមុáž"​កំណត់ áŸ" ដូចáŸ'áž"េះ​គួរតែ​ការពារ áž"ិង​ពáŸ'យាáž"ាល​ឲáŸ'áž™áž"ាáž"​ពី​ដើមáž'ី ដើមáŸ'áž"ីឲáŸ'យ​áž'áž'ួល​áž"ាáž"សេច​កáŸ'ដី​សុខ​ជាមួយ áž"ឹង​ដំណើរកា​រលើ​គáŸ'រែ​ដូចដែល​ចិតáŸ'ត​áž"áŸ'រាថáŸ'áž"ា​áž"ាáž"​យូរអងáŸ'វែង áŸ"​
៙ ážšáž"áž"​អាហារ​
ការ​áž'áž'ួលáž'ាáž"​ឲáŸ'áž™áž"ាáž"​តáŸ'រឹមតáŸ'រូវ áž"ិង​សមលáŸ'មម​ចំពោះ​រាងកាយ ក៏​ជា​áž"áž…áŸ'ច័យ​សំខាáž"់​áž"ំផុត​មួយ​ផងដែរ áŸ" យើង​អាច​សងáŸ'កេតឃើញ​ភាពáž"áŸ'រែáž"áŸ'រួល​រáž"ស់​រាងកាយ កáŸ'áž"ុងអំឡុងá! ž–េល​ឈាáž"​ចូល​វ័យ​ចំណាស់ ដូចជា​ពី​មុáž"​áž'áŸ'លាáž"់​áž'áž'ួលáž'ាáž"​អáŸ'វី​ក៏​មិáž"​áž'ា​ត់ ជាពិសេស​អាហារ​ដែល​សមáŸ'áž"ូរ​áž'ៅ​ដោយ​ជា​តិខáŸ'លាញ់ សáŸ'ករ អំáž"áž·áž› áž"ិង​មáŸ'សៅ គឺ​សុáž'áŸ'áž'តែ​ជា​សមាសáž'ាតុ ដែល​áž'áŸ'វើឲáŸ'យ​អាហា​រមាáž"​រសជាតិ​ឆáŸ'ងាញ់ áž"៉ុáž"áŸ'ដែ​មិáž"​សូវ​លáŸ'អ​ចំពោះ​សុខភាព áŸ" áž"ញáŸ'ហា​áž'ាំងáž"េះ​ដោយសារ​តែ​ពេល​ដែល​យើង​សáŸ'ថិតកáŸ'áž"ុង​វ័យ​កំលោះ​កáŸ'រមុំ រាងកាយ​រáž"ស់​យើង​áž"ៅ​អាច​ដុត​áž"ំផáŸ'លាញ​ថាមពល​លáŸ'អ áž"áŸ! ‰áž»áž"áŸ'ដែ​លុះដល់​អាយុ​កាá! ž"់ត ែចáŸ'ážšáž¾áž" រាងកាយ​ក៏​ចាáž"់ផáŸ'ដើម​áž"áŸ'រែ​សភាព ជាឃáŸ'លាំង​សáŸ'តុក​អាហារ​សល់​ពី​áž"áŸ'ážšáž¾ ដោយ​មិáž"​ដឹង​ខáŸ'លួáž" ដែល​កតáŸ'តា​áž"េះ​វា​ជះឥáž'áŸ'áž'ិពល​ចំពោះ​សុខភាព​ផáŸ'លូវភេáž'​ជាខáŸ'លាំង ដូចជា áž"áŸ'រសិáž"áž"ើ​កើត​សរសៃឈាម​ចុះខáŸ'សោយ គឺ​áž'áŸ'វើឲáŸ'យ​មិáž"​ឡើង​អវយវ​ភេáž'​រឹង​សមáŸ'រាáž"់​áž"ុរស ឬ​áž'áŸ'វើ​ឲáŸ'យ​ឆាáž"់​ហេ​វ​ហត់​រហូត​áž'ាល់តែ​អស់កមáŸ'លាំង​ក៏មាáž"​ដែរ áŸ" យើង​អាច​សុំ​ការណែáž"ាំ​ពី​កáŸ'រុម​អáŸ'áž"កជំáž"ាញ​ខាង​ចំណីអá! ž¶áž áž¶ážš ឬ​រក​សៀវភៅ​áž'ាក់áž'ង​áž"ឹង​ការ​áž'áž'ួលáž'ាáž"​អាហារ​មក​អាáž"​áž"áž"áŸ'ថែម ដើមáŸ'áž"ី​áž"áž„áŸ'កើáž"​ចំណេះដឹង​ក៏​ជា​ការលáŸ'អ áŸ"​
៙ ហាត់áž"áŸ'រាណ​
ការ​ហាត់áž"áŸ'រាណ​តáŸ'រូវ​ឈរលើ​មូលដáŸ'ឋាáž"​ភាពរឹងមាំ áž"ៃ​រាងកាយ​ជា​គោល ពោល​គឺ​មិáž"​áž'áŸ'វើឲáŸ'យ​គាត់​ឈឺ​ជងáŸ'គង់ ហើយ​áž'áž'ួលáž'ាáž"​áž"ាáž"​សមáŸ'រាáž"áŸ'ត​លក់​សáŸ'រួល មាáž"​ការចងចាំ​លáŸ'អ áŸ" áž"áŸ'រសិáž"áž"ើ​រាងកាយ​áž"ៅ​áž'មáŸ'មតា ក៏​អាច​ហាត់​áž"ាáž"​គáŸ'មាáž"​áž"ញáŸ'ហា​áž'េ áž"៉ុáž"áŸ'ដែ​áž"áŸ'រសិáž"áž"ើ​មáž! ¶áž"​អáŸ'វី​ខុស​áž"áŸ'រកáŸ'រតី áž‚! ឺ​ហáŸ'រូវ​áž'ៅ​ជួáž"​គáŸ'រូពេáž'áŸ'យ​ជាáž"áž"áŸ'áž'ាáž"់ áŸ"​
៙ ថែáž'ាំ​ផáŸ'លូវ​ចិតáŸ'ត​
áž"ញáŸ'ហា​ផáŸ'លូវចិតáŸ'ត​áž"េះ​រាáž"់​ថា ជា​រឿង​ដ៏​សំខាáž"់​áž"ំផុត​មួយ ដែល​ជួយ​ឲáŸ'យ​ជីវិត​ផáŸ'លូវភេáž'​រáž"ស់​អáŸ'áž"ក​áž"ាáž"​គង់វងáŸ'ស​យូរអងáŸ'វែង ឬ​ឆាáž"់​ចុះខáŸ'សោយ​កáŸ'áž"ុង​áž"ណáŸ'ដា​áž"ញáŸ'ហា​ការចុះ​ខáŸ'សោយ​សមតáŸ'ថភាព​ផáŸ'លូវភេáž' ដែល​គេ​ជួáž"áž"áŸ'ážšáž'ះ មិáž"​ចំពោះ​ថា ជា​áž"ញáŸ'ហា​ការមិáž"​ឡើង​រឹង​ចំពោះ​áž"ុរស ឬ​ការ​គáŸ'មាáž"​អារមáŸ'មណ៍​ផáŸ'លូវភេáž'​áž'ាំá! ž„áž"áŸ'រុស​áž'ាំងសáŸ'រី ពេល​ខáŸ'លះ​វា​កើត​ពី​មូលហេតុ​ខាង​ផូវ​ចិតáŸ'ត ដូចជា ភាព​តាáž"តឹង​កáŸ'áž"ុង​អារមáŸ'មណ៍ កáŸ'ដីកងáŸ'វល់​រឿង​ផáŸ'សេងៗ​ជាដើម សុáž'áŸ'áž'តែ​ជា​ដើមហេតុ​ដែល​áž'áŸ'វើឲáŸ'យ​មិáž"​មាáž"​អារមáŸ'មណ៍​ផáŸ'លូវភេáž' áŸ"​
៙ ភាព​áž'ុញáž'áŸ'រាáž"់​
ភាព​áž'ុញáž'áŸ'រាáž"់​ជា​រឿង ដែល​អាច​កើតមាáž"​ចំពោះ​មáž"ុសáŸ'ស​គáŸ'ážšáž"់គáŸ'áž"ា មិáž"​ចំពោះ​ថា​កáŸ'មេង ឬ​ចាស់​áž'េ áŸ" áž"៉ុáž"áŸ'ដែ​គេ​អាច​ចោáž'​ជា​សំáž"ួរ​ថា តើ​ភាព​áž'ុញáž'áŸ'រាáž"់​វា​អá! ž¶áž…​កáŸ'លាយជា​áž"ញáŸ'ហា​ខាង​! áž•áŸ'áž ›áž¼ážœáž—េáž'​យ៉ាងដូចមáŸ'ដេច ? រឿង​ផáŸ'លូវភេáž'​áž"េះ វា​មិáž"​ខុស​អáŸ'វី​ពី​ការ​áž'áž'ួលáž'ាáž"​áž"ាយ​ឡើយ ដែល​ថáŸ'ងៃ​ខáŸ'លះ​យើង​ចង់​áž'áž'ួលáž'ាáž"​áž"ាយ​áž"ៅ​ផáŸ'áž'ះ áž"៉ុáž"áŸ'ដែ​ពេលខáŸ'លះ​យើង​ក៏​ចង់​ចេញáž'ៅ​áž'áž'ួលáž'ាáž"​អាហារ​áž"áŸ'លែក ថáŸ'មី​áž"áŸ'លែក​មាត់ ឬ​áž'ៅ​áž'áž'ួលáž'ាáž"​áž"ៅ​ហាង​ដែល​មាáž"​áž"រិយាកាស​លáŸ'អ រ៉ូមែ​áž"áž'ិ​កកáŸ'រៅ​ផáŸ'áž'ះ​ខáŸ'លះ​ដែរ áŸ" យ៉ាងណាមិញ រឿង​áž"ញáŸ'ហា​ផáŸ'លូវភេáž'​ក៏​វា​មិáž"​ខុស​គáŸ'áž"ា​áž"៉ុáž"áŸ'មាáž"​ដែរ ពោល​គឺ​áž"áŸ'រសិáž"áž"ើ​! ដំណើរការ​ផáŸ'លូវភេáž'​áž"áŸ'ážšáž–áŸ'រឹតáŸ'តáž'ៅ áž"ៅ​តែ​កáŸ'áž"ុង​áž"áž"áŸ'áž'áž"់ដេក​áž"ៅផáŸ'áž'ះ លើ​គáŸ'រែ​ដដែលៗ áž"រិយាកាស​ដដែលៗ​áž"ោះ ភាព​រំភើáž"អារមáŸ'មណ៍រ​មែ​ង​សាáž"​គáŸ'មាáž"​រសជាតិ កáŸ'លាយជា​រឿង​áž'ុញáž'áŸ'រាáž"់​ចំពោះ​áž"ញáŸ'ហា​លើ​គáŸ'រែ áŸ" ដូចáŸ'áž"េះ​អáŸ'áž"ក​ដែល​មាáž"​áž"ញáŸ'ហា​ចុះខáŸ'សោយ​សមតáŸ'ថភាព​ផáŸ'លូវភេáž' តáŸ'រូវ​ចេះ​ផáŸ'លាស់áž"áŸ'ដូរ​áž'ីកáž"áŸ'លែង​ខáŸ'លះ​ផង áž"៉ុáž"áŸ'ដែ​មិáž"​តáŸ'រូវ​áž"áŸ'ដូរ​ដៃគូ​áž"ោះáž'េ áž•áŸ'លាស់áž"áŸ'តូរ​តáŸ'រឹមតែ​áž"រិយាកាស​áž'! ីកáž"áŸ'លែង​áž"ាáž"​ហើយ ៕
!

0 comments:

Post a Comment